Zamknij menu

Regulamin

placeholder

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 1. Doba w domach wakacyjnych rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. W dniu przyjazdu Klient otrzyma wiadomość sms z instrukcją dotyczącą zameldowania w domu wakacyjnym
 3. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku w terminie określonym w potwierdzeniu rezerwacji .
 4. W razie odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata za cały okres deklarowanego pobytu regulowana jest jednorazowo przed przyjazdem przelewem.
 6. Nie pobieramy dodatkowych opłat za przygotowanie domu wakacyjnego.
 7. W przypadku nie zameldowania się w dobie przyjazdu ( także w przypadku rezygnacji do 3 dni przed przyjazdem), Klient zobowiązany jest do uiszczenia całkowitej kwoty za pobyt
 8. Dzień przed wyjazdem z domu wakacyjnego prosimy o kontakt tel. (lub sms) pod nr tel. +48 517 516 985 w celu poinformowania o planowanej godzinie wyjazdu

REGULAMIN

Grupa KG sp.z.o.o z siedzibą w Radomiu, przy ul. 1905 roku 21 lokal 101, 26-600 Radom, NIP: 948 262 74 16, będąca stroną umowy najmu domu wakacyjnego na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.
Klient– osoba fizyczna albo prawna, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z domu (umowy najmu domu wakacyjnego na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny), będącego w dyspozycji Grupy Kg sp. z.o.o
Dom wakacyjny– dom , szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej polanapiorun.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych/turystycznych.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze ogólne warunki korzystania z domu, zwane dalej Warunkami, stanowią integralną część umowy najmu domu mieszkalnego na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a Grupą Kg sp.z.o.o
 2. Grupa Kg sp.z.o.o oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu mieszkalnego, zwanego dalej Domem, jest uprawniony w ramach sprawowanego zarządu najmem do świadczenia usług czasowego udostępniania Domu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
 3. W ramach umowy najmu, Grupa Kg sp.z.o.o zobowiązuje się przygotować Dom dla Klienta oraz udostępnić go w zamian za ustalone wynagrodzenie.
 4. Grupa Kg sp.z.o.o stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie hotelarstwa (Kodeks Hotelarza) z 2004 r.

§ 2
Rezerwacja

 1. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Aktualny katalog Domów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie https://polanapiorun.pl/
 3. Rezerwacji Domu Klient może dokonywać w następujący sposób:
  • on-line, poprzez stronę internetową
  • drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: polanapiorun@gmail.com,
  • telefonicznie, pod numerem +48 517 516 985
 4. Klient po dokonaniu rezerwacji Domu on-line lub drogą mailową, otrzyma na swoją elektroniczną skrzynkę pocztową e-mail potwierdzenie rezerwacji z informacja o wpłacie zadatku, nr konta oraz terminem wpłaty tj do 3 dni .Rezerwacja otrzymuje status pełnej po zaksięgowaniu zadatku na koncie w wyznaczonym w potwierdzeniu rezerwacji terminie do wpłaty .
 5. W przypadku dokonania rezerwacji i nieotrzymania zadatku w terminie określonym w mailowym potwierdzeniu rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana.
 6. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Domu oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy.

§ 3
Opłata za usługę i warunki płatności

 1. Wysokość opłaty za wynajem Domu na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w potwierdzeniu rezerwacji otrzymywanym po dokonaniu rezerwacji lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.
 3. Opłata za wynajem Domu obejmuje:
  • a. opłatę za przygotowanie Domu
  • b. opłatę za pobyt w Domu maksymalnie 6 osób
 4. Do opłaty za wynajem doliczane mogą być dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.
 5. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników,)(informacja w mailu rezerwacyjnym jeśli dotyczy)
 6. Po dokonaniu rezerwacji w ciągu 3 dni Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazaną w formularzu rezerwacyjnym opłatę rezerwacyjną w wysokości 30% opłaty za wynajem Domu.. Liczy się data księgowania na koncie. W przypadku braku wpłaty w tym terminie zastrzegamy sobie możliwość anulowania rezerwacji. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.
 7. Opłata rezerwacyjna stanowi wyłącznie opłatę za przygotowanie Domu i nie stanowi opłaty za pobyt w Domu. W przypadku wpłaty opłaty rezerwacyjnej w terminie, Klientowi nie będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od przygotowania Domu, a tym samym, prawo do zwrotu opłaty rezerwacyjnej. W przypadku braku wpływu opłaty rezerwacyjnej do dnia wskazanego w formularzu, rezerwacja ulega anulowaniu.
 8. Opłata rezerwacyjna wpłacona po terminie wskazanym w formularzu przywraca rezerwację, o ile nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 9. Pozostałą część opłaty za wynajem Domu (70%) w postaci opłaty za pobyt w Domu należy opłacić przelewem do 7 dni przed przyjazdem

§ 4
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Dom jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Do 14 dni przed planowanym przyjazdem jest możliwość bezkosztowej zmiany terminu rezerwacji pod warunkiem dostępności.

§ 5
Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Grupę Kg sp.z.o.o

 1. Zmiana rezerwacji przez Grupę Kg sp.z.o.o jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Grupy Kg sp.z.o.o. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie Domu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę Domu prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Grupa Kg sp.z.o.o ma obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).
 2. W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Domu lub innego zdarzenia losowego) Grupa Kg sp.z.o.o zastrzega sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Domu, w tej samej miejscowości. W wypadku braku zgody Klienta na Dom zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Grupa Kg sp.z.o.o ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.
 3. Grupa Kg sp.z.o.o zastrzega sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

§ 6
Procedura pobytu Klienta

 1. Pobyt w Domu zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu. Klient zobowiązany jest dokonać odbioru Domu o ustalonej przez Strony godzinie, sprawdzając jego stan techniczny i czystość. 24 h przed przyjazdem klient powinien skontaktować się z przedstawicielem pod nr tel +48 517 516 985 w celu poinformowania o planowanej godzinie przyjazdu .
 2. Zakończenie pobytu następuje o godzinie 10:00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godz. 10:00 lub innej ustalonej Klient jest zobowiązany zwrócić klucze w wyznaczonym do tego miejscu
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 08:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji Domu zgodnie z jego przeznaczeniem, nie usuwania z Domu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązuje się do nie kopiowania oddanych mu na czas pobytu kluczy do Domu.
 5. Palenie papierosów w Domach jest zabronione. Klient nie przestrzegający tego zakazu zostanie obciążony opłatą w wysokości 500 złotych, stanowiącą równoważność kosztów prania zasłon i narzut w Domu.
 6. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć Dom w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.
 7. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w Domu nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w katalogu, na stronie internetowej lub w formularzu rezerwacyjnym.
 8. Klient oraz osoby mu towarzyszące są zobowiązane do umożliwienia przedstawicielowi Grupa Kg sp.z.o.o ich czasowego zameldowania w Domu.
 9. Grupa KG Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu w którym usytuowany jest Dom jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od obiektu dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.
 10. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie Grupa Kg sp.z.o.o ma prawo domagać się od Klienta wynagrodzenia za pobyt osoby niezgłoszonej, kosztów doprowadzenia Domu do stanu pierwotnego bądź należytego, jak i innych odszkodowań. Klient zobowiązany jest niezwłocznie pokryć tę różnicę.
 11. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Grupa KG Sp. z o.o ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z Domu.
 12. W trakcie pobytu w Domu Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod numer telefonu znajdujący się w pisemnej informacji znajdującej się w Domu.
 13. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenia powstałe z winy i nieodpowiedniego użytkowania Domu przez Klienta

§ 7
Dane kontaktowe

Grupa Kg sp.z.o.o korzysta z następujących danych kontaktowych:

 1. nr. telefonu: +48 517 516 985
 2. adres strony internetowej: www.polanapiorun.pl
 3. adres poczty elektronicznej: rezerwacja@polanapiorun.pl

§ 8
Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione wobec niego do chwili odstąpienia od umowy. Dotyczy to zarówno zapłaty za przygotowanie Domu do jego użytkowania przez Klienta, jak i zapłaty za pobyt w Domu, który został już zrealizowany.
 2. Odstąpienia od umowy należy dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy wskazany w § 7.

§ 9
Reklamacje

 1. Klient korzysta z prawa do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie pisemnie na dares mailowy: kontakt@polanapiorun.pl
 3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.
 4. Jeżeli Grupa Kg sp.z.o.o nie uznałA reklamacji Konsumenta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Wniosek o rozpatrzenie sporu należy kierować do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie na adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-104 Warszawa.